1. Základní ustanovení
Provozovatelem jazykové školy je Tomáš Ptáčník, IČ 027 42 667, škola se sídlem Moravské náměstí 3, 602 00 Brno (dále jako “škola”). Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi školou a studentem (dále jako „student“), jehož identifikační údaje jsou uvedeny na přihlášce.
 1. Smluvní vztah
Přihlášením do kurzu získává student právo na služby školy uvedené v těchto podmínkách a specifikaci daného kurzu, na který se student hlásí. Škola se zavazuje tyto služby za úhradu realizovat. Podrobné informace o službách jsou uvedeny na webových stránkách školy. Přihlášení do kurzu probíhá přes registrační formulář na webových stránkách školy nebo vyplněním papírové přihlášky ve škole. Smluvní vztah vzniká po podepsání přihlášky, jejím potvrzení školou a zaplacení kurzovného v souladu s platebními podmínkami uvedenými níže. Podepsáním přihlášky student potvrzuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že jejich poskytnutí je dobrovolné.
 1. Úhrada kurzu
Po potvrzení přihlášky bude studentovi rezervováno místo v daném kurzu. Student je povinen uhradit 100 % ceny za kurz nejpozději do 7 kalendářních dní po objednání výuky (nejpozději však den před zahájením kurzu). Prvním dnem se rozumí den odeslání závazné přihlášky. V případě, že kurzovné nebude uhrazeno v daném termínu, rezervace zaniká a místo v kurzu může být nabídnuto jiným zájemcům. Úhrada probíhá převodem na bankovní účet školy nebo hotově ve škole. Potvrzením přihlášky se student zavazuje provést úhradu kurzovného jedním z uvedených způsobů. V případě platby na bankovní účet budou studentovi informace k platbě zaslány na e-mail po zpracování přihlášky. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je daná částka připsána na účet školy, nikoli den, kdy student zadal příkaz k úhradě.
 1. Rozsah kurzu a výuka
Každého kurzu se v jednom okamžiku účastní maximálně 8 studentů. Výuka se o státních svátcích a v době velikonočních a vánočních prázdnin nekoná, v období jarních, podzimních a letních prázdnin však ano. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky.
 1. Výukové materiály
Ve většině kurzů je po studentovi vyžadována učebnice. Podrobné informace o potřebné učebnici jsou studentovi poskytnuty ještě před začátkem kurzu.Učebnice není v ceně kurzovného, nicméně škola nebo lektor může učebnice za úplatu hromadně objednat. Další výukové materiály jako pracovní listy nebo seznamy slovíček jsou poskytovány zdarma. Vytváření kopií a šíření těchto výukových materiálů je zakázáno dle autorského zákona.
 1. Připojení se do probíhajícího kurzu
V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 2 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí škola.
 1. Provoz učebny
Výuka probíhá v prostorách domu Scala na adrese Moravské náměstí 3, Brno, 2.patro (dále jako “učebna”). Škola není vlastníkem objektu. V učebně je zakázáno kouřit. Studenti a lektor jsou povinni zacházet s majetkem v učebně tak, aby jej nepoškozovali a neohrožovali tak svoji bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob. Při způsobení škody na majetku je student povinný uhradit škole vzniklou škodu. Škola neručí studentům za odložené věci. V době mimo provozu učebny jsou studenti i lektoři povinni uzavírat učebnu a zamezit svým jednáním vniku nepovolaných osob do učebny. Lektor je povinen udržovat pořádek v učebně a opouštět ji po ukončení výuky v původním stavu. Lektor je povinen dodržovat předem stanovený rozvrh hodin.
 1. Storno poplatky
Student může odstoupit od smlouvy pouze písemnou formou (a to i přes e-mail nebo kontaktní formulář na webových stránkách školy). V případě, že student od smlouvy odstoupí, škola bude účtovat následující storno poplatky:
 • stornování více než 14 kalendářních dní před plánovaným zahájením výuky: 0 %.
 • stornování v termínu 14 – 7 kalendářních dní před plánovaným zahájením výuky: 50 %.
 • stornování v termínu 6 – 1 kalendářní den před plánovaným zahájením výuky: 70 %.
 • stornování v den zahájení kurzu a po jeho termínu: 100 %.
Po zahájení kurzu a/nebo v případě přerušení docházky do kurzu nemá student nárok na vrácení kurzovného. Kurzovné se nevrací za zameškané hodiny, pokud student v průběhu kurzu jakkoli dlouho a z jakýchkoli důvodů kurz nenavštěvuje. V případě individuální výuky je student povinen ohlásit zrušení hodiny 24 hodin před zahájením lekce, jinak bude lekce považována za odučenou.
 1. Nárok na změnu kurzu
Škola umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků v daném kurzu. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.
 1. Změny ze strany školy
Škola má právo odstoupit od smlouvy v případě, že se nenaplní minimální kapacita (4 studenti) daného kurzu. Škola má rovněž právo odstoupit od smlouvy se studentem, který by narušoval průběh kurzu či ohrožoval majetek nebo zdraví ostatních studentů v kurzu nebo zdraví či majetek lektora apod. Nebude-li škola moci příslušný kurz realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši. O zrušení plánovaného kurzu škola studenta uvědomí nejpozději 48 hodin před plánovaným zahájením kurzu. Škola je oprávněna výuku v jednotlivých dnech zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky. Jakékoliv jiné změny ve výuce je škola povina oznámit studentům min. 24 hodin před danou výukou. V tomto případě studentovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného, výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu po domluvě se školou.
 1. Ochrana osobních údajů
Student svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů školou v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.). Škola má právo využívat těchto údajů za účelem kontaktování studentů a k marketingovým účelům na dobu neurčitou, tj. do odvolání. Škola se zavazuje k tomu, že údaje neposkytne třetím osobám. Student je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Více informací o ochraně osobních údajů je k dispozici na https://www.skolaelement.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy pořádané školou. Jakékoli další nároky obou smluvních stran nad rámec těchto pravidel budou považovány za bezpředmětné. Případné změny těchto podmínek mohou proběhnout pouze za písemného souhlasu obou stran. Poslední aktualizace: 26.8.2018